Warunki korzystania z www.mnieszukasz.pl
Regulamin świadczenia usług

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z internetowego Serwisu Mnieszukasz.pl, w tym, w szczególności:

1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników;
1.2. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
1.3. zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o                      świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
3. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.

§ 1. Definicje

1. Usługodawca – Anna Maria Wojciechowska prowadząca działalność pod firmą Kaan Anna Maria Wojciechowska z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Gitarowa 10/1, 51-531 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 8992659840 nr REGON 365187955 świadcząca Usługi dostępne w Serwisie.
2. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod adresem http://www.mnieszukasz.pl za pośrednictwem którego Usługodawca lub Administrator świadczy Usługi.
3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Użytkownika wraz z zasadami ochrony danych osobowych, załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po akceptacji Regulaminu uzyskuje dostęp do Usług, stając się usługobiorcą.
5. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który, po akceptacji Regulaminu, dopełnił procesu Rejestracji.
6. Użytkownik Niezarejestrowany– Użytkownik który po akceptacji Regulaminu, nie dopełnił procesu Rejestracji, a jednocześnie utworzył swoje CV za pośrednictwem Usług Serwisu i zarządza swoim CV z poziomu poczty elektronicznej.
7. Usługa lub Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę w Serwisie umożliwiające zamieszczanie przez Użytkowników ogłoszeń w Serwisie przy pomocy publicznych systemów teleinformatycznych; zakres Usług opisany jest szczegółowo w Regulaminie. Usługi są usługami elektronicznymi w rozumieniu poniższego punktu.
8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.
9. Administrator – osoba lub osoby wyznaczone przez Usługodawcę i odpowiedzialne za funkcjonowanie Serwisu, w szczególności dbające o szybki kontakt z Użytkownikami, zapewnienie im wsparcia technicznego, zajmowanie się zgłaszanymi nadużyciami i przestrzeganiem przez Użytkowników przepisów Regulaminu.
10. Rejestracja – proces zakładania Konta przez Użytkownika.
11. Konto – przydzielona Użytkownikowi Zarejestrowanemu części Serwisu uzyskana poprzez dopełnienie procesu Rejestracji, za pomocą której Użytkownik Zarejestrowany może dokonywać określonych działań, w szczególności ma on możliwość zarządzania swoimi CV w ramach Serwisu i uzyskuje dostęp do Usług niedostępnych dla Użytkowników Niezarejestrowanych. Do jednego konta przypisany jest jeden adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik ma możliwość posiadania większej ilości kont w Serwisie.
12. CV – podstrona w Serwisie utworzona przez Użytkownika, której treść stanowi ogłoszenie przez niego sformułowane, i za jego zgodą udostępnione publicznie w Serwisie przez Usługodawcę. Edytowalne treści CV obejmują w szczególności: przedstawienie życiorysu zawodowego Użytkownika, w tym: opis wykształcenia, doświadczenia zawodowego, uprawnień i certyfikatów, wypisanie swoich zainteresowań, zamieszczenie portfolio, wskazanie informacji o rodzaju preferowanych warunków finansowych zatrudnienia, formie zatrudnienia oraz jego lokalizacji, wskazanie motywacji do pracy w danej dziedzinie.
13. Warunkiem zamieszczenia CV w Serwisie jest podanie następujących danych: miasto, województwo, tytuł CV, opis motywacji do wykonywania konkretnego zawodu, wybranie branży spośród dostępnych na liście zaproponowanej w Serwisie, adres poczty elektronicznej. Należy także wyrazić zgodę na klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)” oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
2. Regulamin określa warunki, na jakich Usługodawca i Administrator świadczy usługi.
3. Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Administratorem lub Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@mnieszukasz.pl.
4. Użytkownik może zgłaszać wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Serwisu, opinie i sugestie dotyczące działania Serwisu korzystając z zakładki NAPISZ KOMENTARZ lub kontaktując się mailowo na adres: kontakt@mnieszukasz.pl.
5. Jeśli Użytkownik w trakcie swojej aktywności w Serwisie dostrzeże nieprawidłowości zamieszczone przez innych Użytkowników zobowiązany jest to zgłosić za pomocą przycisku ZGŁOŚ NARUSZENIE. Usługodawca lub Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.
6. W przypadku gdy Użytkownicy Serwisu zauważą niezgodne z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu działania innych Użytkowników zobowiązani są natychmiast powiadomić Administratorów Serwisu o tym fakcie za pomocą opcji ZGŁOŚ NARUSZENIE lub zakładki NAPISZ KOMENTARZ. Usługodawca po otrzymaniu takiego powiadomienia zobowiązuje się do podjęcia działań zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 3. Zakres świadczonych Usług

1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:

1.1. umożliwia Użytkownikom rejestrację, logowanie i zamieszczanie ogłoszeń w formie podstron CV za pomocą ustawionych funkcjonalności strony internetowej Serwisu;
1.2. umożliwia Użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń w formie podstron CV, które może być skatalogowane według: tytułu CV, miasta, doświadczenia, wykształcenia, wieku, warunków finansowych, formy zatrudnienia, daty aktualizacji, wpisów ze zdjęciem oraz kategorii i dziedzin zawodowych opisanych jako branża główna i branża powiązana; CV pojawia się na stronie, po jego aktywacji przez Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może aktywować CV z poziomu strony mnieszukasz.pl korzystając z zakładki MOJE KONTO lub aktywując je z poziomu podanego przez siebie adresu pocztu e-mail, na który wysłany jest link aktywujący. Użytkownik Niezarejestrowany ma wysłany link aktywujący CV na wskazany przez siebie adres mailowy. Pojawienie się na stronie Serwisu następuje nie później niż do 5 (pięciu) minut;
1.3. udostępnia wyszukiwarkę osób szukających pracy, bądź oferujących własne usługi;
1.4. umożliwia Użytkownikom Zarejestrowanym podgląd, odświeżenie, edycję, aktywację, dezaktywację, archiwizację i usunięcie CV;
1.5. umożliwia Użytkownikom Niezarejestrowanym podgląd, odświeżenie, aktywację, edycję, usunięcie CV;
1.6. zarówno Użytkownicy Zarejestrowani jak i Niezarejestrowani nie mogą wcześniej odświeżyć swojego CV, niż po 2 (dwóch) tygodniach, od momentu aktywacji swojego CV;
1.7. zarówno Użytkownicy Zarejestrowani jak i Niezarejestrowani mogą przez cały czas edytować swoje CV, jednakże edycja CV nie powoduje jego odświeżenia, chyba że upłyną 2 (dwa) tygodnie od momentu aktywacji CV;
1.8. przedstawia na stronie głównej Serwisu najnowsze CV;
1.9. odświeżenie CV powoduje jego przesunięcie na górę list wyszukiwania w Serwisie;
1.10. umożliwia nawiązanie kontaktu pomiędzy osobami zainteresowanymi współpracą poprzez wewnętrzny system mailowy oferowany przez Serwis lub telefonicznie, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez udostępnienie swojego numeru telefonu w CV.

2. Usługi oferowane przez Serwis dla Użytkowników Zarejestrowanych do obsługi swojego CV:

2.1. Tryby CV znajdujące się w zakładce MOJE KONTO dostępne dla Użytkowników:

2.1.1. TRYB AKTYWNY CV to CV, udostępnione publicznie przez miesiąc w Serwisie i pojawiające się w sposób skatalogowany według: tytułu CV, miasta, doświadczenia, wykształcenia, wieku, warunków finansowych, formy zatrudnienia, daty aktualizacji, wpisów ze zdjęciem oraz kategorii i dziedzin zawodowych, może być ono również indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Użytkownik Zarejestrowany może: edytować, podejrzeć, dezaktywować, archiwizować, usunąć CV jak również odświeżyć po 2 (dwóch) tygodniach Trybu Aktywnego CV w Serwisie;
2.1.2. TRYB NIEAKTYWNY CV to CV, nieudostępnione publicznie w Serwisie, dostępne w zakładce MOJE KONTO i widoczne w wyszukiwarce internetowej. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili aktywować, edytować, podejrzeć, archiwizować, usunąć CV. Usługodawca nie jest uprawniony do usunięcia CV w Trybie Nieaktywnym bez zgody Użytkownika;
2.1.3. TRYB ZARCHIWIZOWANY CV to CV, nieudostępnione publicznie w Serwisie, nieindeksowane i niewidoczne w wyszukiwarkach internetowych. CV jest dostępne dla Użytkownika Zarejestrowanego w zakładce MOJE KONTO. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili aktywować, edytować, podejrzeć, usunąć CV lub pozostawić w Trybie Zarchiwizowanym bez ograniczeń czasowych. Usługodawca nie jest uprawniony do usunięcia CV w Trybie Zarchiwizowanym bez zgody Użytkownika;
2.1.4. TRYB WERSJE ROBOCZE CV to CV, nieudostępnione publicznie w Serwisie, nieindeksowane i niewidoczne w wyszukiwarkach internetowych. Jest to CV utworzone przez Użytkownika Zarejestrowanego, ale nie zostało jeszcze aktywowane. Takie CV znajdujące się w Trybie Wersji Roboczych CV może pozostać w tym miejscu bez ograniczeń czasowych;

2.2. czas wyświetlania CV Użytkowników:

2.2.1. w Trybie Aktywnym to 1 (jeden) miesiąc. Od momentu aktywacji CV przez Użytkownika, ale już po 2 (dwóch) tygodniach Użytkownik Zarejestrowany może swoje CV odświeżyć, co powoduje przesunięcie CV na górę list wyszukiwania na stronie Serwisu. Jeśli Użytkownik nie podejmie żadnych działań takich jak: edycja, aktywacja, dezaktywacja, archiwizacja, usunięcie CV, przez okres 1 (jednego) miesiąca, to po tym czasie CV zostanie przeniesione automatycznie do Trybu Nieaktywnego CV;
2.2.2. w Trybie Nieaktywnym to 1 (jeden) miesiąc. Użytkownik Zarejestrowany może zarządzać swoim CV w zakładce MOJE KONTO lub z poziomu poczty elektronicznej. Jeśli Użytkownik nie wykona żadnego działania ze swoim CV, znajdującym się w Trybie Nieaktywnym, wtedy po 1 (jednym) miesiącu, od momentu przeniesienia CV z Trybu Aktywnego do Nieaktywnego zostanie ono przeniesione automatycznie, do Trybu Zarchiwizowanego, w którym może pozostać bez ograniczeń czasowych;
2.2.3. w Trybie Zarchiwizowanym CV pozostaje bez ograniczeń czasowych;
2.2.4. w Trybie Wersje Robocze CV, CV pozostaje bez ograniczeń czasowych;

2.3. informacje mailowe wysyłane automatycznie Użytkownikom Zarejestrowanym w celu przypomnienia o możliwościach zarządzania swoim CV, wysyłane będą w następujących terminach:

2.3.1. po 2 (dwóch) tygodniach aktywności w Serwisie CV, od momentu jego aktywacji przez Użytkownika, przypomnienie o możliwości odświeżenia CV;
2.3.2. na 1 (jeden) dzień przed automatycznym przeniesieniem CV z Trybu Aktywnego do Nieaktywnego;
2.3.3. w dniu automatycznego przeniesienia CV z Trybu Aktywnego w Tryb Nieaktywny;
2.3.4. na 3 (trzy) dni przed automatycznym przeniesieniem CV z Trybu Nieaktywnego w Tryb Zarchiwizowany;
2.3.5. na 1 (jeden) dzień przed automatycznym przeniesieniem CV z Trybu Nieaktywnego w Tryb Zarchiwizowany;
2.3.6. w dniu automatycznego przeniesienia CV z Trybu Nieaktywnego w Tryb Zarchiwizowany.

3. Usługi oferowane przez Serwis dla Użytkowników Niezarejestrowanych do obsługi swojego CV:

3.1. Użytkownicy Niezarejestrowani mają dostępne dla siebie: Tryb Aktywny CV i Tryb Nieaktywny CV. Tymi trybami swojego CV mogą zarządzać tylko z poziomu poczty elektronicznej, po uprzednim podaniu adresu e-mail przy tworzeniu CV;
3.2. w każdej chwili Użytkownik Niezarejestrowany może przejść proces rejestracji w Serwisie wtedy udostępniona mu zostanie zakładka MOJE KONTO z wszystkimi dostępnym Trybami CV;
3.3. po utworzeniu CV przez Użytkownika na wskazany przez niego adres poczty e-mail przychodzi link aktywacyjny. Po kliknięciu w link przez Użytkownika, CV jest aktywne w ciągu kilku minut i znajduje się ono w Trybie Aktywnym CV;
3.4. po dokonaniu aktywacji CV w Serwisie Użytkownik Niezarejestrowany otrzymuje od Usługodawcy wiadomość e-mail umożliwiającą Użytkownikowi: Podgląd CV, Edycję CV, Usunięcie CV;
3.5. czas wyświetlania CV Użytkowników:

3.5.1. w Trybie Aktywnym to 1 (jeden) miesiąc. Od momentu aktywacji CV przez Użytkownika, ale już po 2 (dwóch) tygodniach Użytkownik Niezarejestrowany może swoje CV odświeżyć, co powoduje przesunięcie CV na górę list wyszukiwania na stronie Serwisu. Jeśli Użytkownik nie podejmie żadnych działań takich jak: podgląd, edycja, odświeżenie, usunięcie CV, przez okres 1 (jednego) miesiąca, od momentu aktywacji CV, to po tym czasie CV zostanie przeniesione automatycznie do Trybu Nieaktywnego CV;
3.5.2. w Trybie Nieaktywnym to 1 (jeden) miesiąc. Użytkownik Niezarejestrowany może nim zarządzać tylko z poziomu poczty elektronicznej, ale cały czas ma możliwość rejestracji w Serwisie i dzięki temu uzyskaniu dostępu do Trybu Zarchiwizowanego i Trybu Wersji Roboczej CV. Jeśli Użytkownik nie wykona żadnych działań ze swoim CV, takich jak: podgląd, edycja, aktywacja, usunięcie CV znajdującym się w Trybie Nieaktywnym, wtedy po 1 (jednym) miesiącu, od momentu przeniesienia CV z Trybu Aktywnego do Nieaktywnego zostanie ono automatycznie usunięte;

3.6. informacje mailowe wysyłane automatycznie Użytkownikom Niezarejestrowanym w celu przypomnienia o możliwościach zarządzania swoim CV, wysyłane będą w następujących terminach:

3.6.1. po 2 (dwóch) tygodniach aktywności w Serwisie swojego CV, od momentu jego aktywacji przez Użytkownika, przypomnienie o możliwości odświeżenia CV;
3.6.2. na 1 (jeden) dzień przed automatycznym przeniesieniem CV z Trybu Aktywnego do Nieaktywnego;
3.6.3. w dniu automatycznego przeniesienia CV z Trybu Aktywnego w Tryb Nieaktywny;
3.6.4. na 3 (trzy) dni przed automatycznym usunięciem CV z Trybu Nieaktywnego;
3.6.5. na 1 (jeden) dzień przed automatycznym usunięciem CV z Trybu Nieaktywnego;
3.6.6. w dniu automatycznego usunięcia CV z Trybu Nieaktywnego.

4. Dostęp do Usług jest bezpłatny, a w szczególności opłaty nie są pobierane za zarejestrowanie się Użytkownika, wystawienie swojego CV, korzystanie z formularzy kontaktowych.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu oraz zobowiązuje się poinformować Użytkowników wysyłając maila na wskazany przez Użytkownika adres poczty e-mail o wprowadzanych zmianach z 2 (dwu) tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za Usługę, za której odpłatne otrzymanie nie wyraził zgody.
7. Serwis ma charakter otwarty, podawane przez Użytkowników dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w tworzonym przez siebie CV. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet i mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
8. Każda osoba posiadająca konto w serwisie społecznościowym Facebook, może udostępnić dowolne, aktywne CV Użytkowników na stronie Facebook’a jako post.
9. W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego zakończenie procesu Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem.
10. W przypadku Użytkownika Niezarejestrowanego aktywacja CV jest równoznaczna z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem.

§ 4. Warunki techniczne korzystania z Usług

1. W celu korzystania z Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiedniego urządzenia (komputer, telefon, tablet) z zapewnionym:

1.1. dostępem do sieci Internet,
1.2. dostępem do jednej z wymienionych przeglądarek internetowych - Chrom, Opera, Firefox Safari, IE zaktualizowaną do najnowszej wersji. Przeglądarka powinna, mieć możliwość akceptowania plików "cookies", polityka plików „cookies” jest dostępna pod adresem https://mnieszukasz.pl/polityka-plikow-cookies/;
1.3. w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych, warunkiem świadczenia Usług jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego.

2. Usługodawca nie jest dostawcą Internetu i ostrzega, że korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis może wiązać się z ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet, więc rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków bezpieczeństwa w celu zminimalizowania tego ryzyka.

§ 5. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i trwałego świadczenia Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją i rozbudową, przebudową Serwisu oraz z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży wszelkich starań by prace te były wykonywane w możliwie krótkim i najbardziej dogodnym czasie dla Użytkowników Serwisu. O wszelkich tego typu pracach Użytkownicy zostaną powiadomieni na wskazany przez nich adres poczty e-mail nie krócej niż na 2 (dwa) tygodnie przed wprowadzaniem zmian.
3. Usługodawca ma prawo odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik narusza postanowienie Regulaminu.
4. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w trybie natychmiastowym jeśli Użytkownik obiektywnie rażąco narusza Regulamin,w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik, którego Konto usunięto, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
6. Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdorazowej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową na 2 (dwa) tygodnie przed wprowadzeniem zmian, na podany przez Użytkownika adres poczty e-mail.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych przez siebie Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu w tym usunięcia wszelkich danych osobowych zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.
8. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania CV, a już opublikowane CV usunąć, jeśli są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa. W przypadku usunięcia CV i zlikwidowania Konta, Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. Zlikwidowanie Konta Użytkownika przez Usługodawcę jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. W celu otrzymania statusu Użytkownika Zarejestrowanego, osoba chcąca się zarejestrować musi podać swój adres poczty e-mail i hasło.
2. Po wypełnieniu rubryk (loginu i hasła), osoba dostaje, na podany przez siebie adres poczty e-mail, link aktywujący do strony, po kliknięciu którego i uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, zostaje Użytkownikiem Zarejestrowanym Serwisu z dostępem do wszystkich Usług oferowanych przez Usługodawcę.
3. Użytkownik Zarejestrowany ma uprawnienia do:

3.1. dodawania CV i może:

3.1.1. dodać swoje zdjęcie,
3.1.2. dodać swoje portfolio,
3.1.3. opisać swój życiorys,
3.1.4. opisać swoje doświadczenie,
3.1.5. opisać swoje wykształcenie,
3.1.6. opisać swoje uprawnienia i certyfikaty,
3.1.7. opisać swoje zainteresowania,
3.1.8. wpisać swój wiek,
3.1.9. wpisać swoje wykształcenie,
3.1.10. wpisać warunki finansowe za jakie chce pracować,
3.1.11. wybrać interesującą, dla danej osoby, formę zatrudnienia,

3.2. w udostępnionej przez Usługodawcę zakładce MOJE KONTO Użytkownik Zarejestrowany ma uprawnienia do:

3.2.1. edycji podanych przez siebie danych;
3.2.2. aktualizacji CV w dowolnym i dogodnym dla siebie momencie;
3.2.3. odświeżenia CV co jest możliwe tylko po 2 (dwóch) tygodniach aktywnego funkcjonowania CV w Serwisie i umożliwia przeniesienie CV na górę listy wyszukiwania w Serwisie;
3.2.4. podglądu CV w każdym momencie;
3.2.5. tworzenia CV bez jego aktywacji, takie CV znajduje się w Trybie Wersje Robocze CV bez ograniczeń czasowych;
3.2.6. dezaktywowania CV;
3.2.7. archiwizowania CV, w takim Trybie CV może pozostać bez ograniczeń czasowych;
3.2.8. usuwania CV.

4. Użytkownik Niezarejestrowany ma uprawnienia do:

4.1. dodawania CV i może:

4.1.1. dodać swoje zdjęcie,
4.1.2. dodać swoje portfolio,
4.1.3. opisać swój życiorys,
4.1.4. opisać swoje doświadczenie,
4.1.5. opisać swoje wykształcenie,
4.1.6. opisać swoje uprawnienia i certyfikaty,
4.1.7. opisać swoje zainteresowania,
4.1.8. wpisać swój wiek,
4.1.9. wpisać swoje wykształcenie,
4.1.10. wpisać warunki finansowe za jakie chce pracować,
4.1.11. wybrać interesującą, dla danej osoby, formę zatrudnienia,

4.2. Użytkownik Niezarejestrowany może zarządzać swoim CV z poziomu poczty elektronicznej, której adres podał w momencie tworzenia CV i może:

4.2.1. edytować podane przez siebie dane;
4.2.2. aktualizować CV w dowolnym i dogodnym dla siebie momencie;
4.2.3. odświeżyć CV co jest możliwe tylko po 2 (dwóch) tygodniach aktywnego funkcjonowania CV w Serwisie i umożliwia przeniesienie CV na górę listy wyszukiwania w Serwisie;
4.2.4. podglądnąć CV w każdym momencie;
4.2.5. usunąć CV;

4.3. Użytkownik Niezarejestrowany może w każdym momencie przejść przez proces rejestracji i uzyskać status Użytkownika Zarejestrowanego z pełnym dostępem do wszystkich Usług oferowanych przez Usługodawcę.

5. Każdy Użytkownik może utworzyć CV, jednakże kilka pól w formularzu jest obowiązkowych, czyli takich, bez wypełnienia których CV nie zostanie umieszczone w Serwisie i są to:

5.1. tytuł CV,
5.2. miasto,
5.3. województwo,
5.4. wybór Branży Głównej,
5.5. opis, co motywuje daną osobę do poszukiwania pracy na danym stanowisku,
5.6. wpisanie swojego adresu e-mail,
5.7. akceptacja niniejszego Regulaminu.

6. Każdy Użytkownik może zgłosić nadużycie.
7. Każdy Użytkownik może dzielić się swoimi opiniami i sugestiami pisząc komentarze do Administratora Serwisu i używając w tym celu opcji NAPISZ KOMENTARZ lub mailowo na adres kontakt@mnieszukasz.pl.
8. Każdy Użytkownik może przeglądać CV innych Użytkowników.
9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zgodności informacji zawartych w CV Użytkownika ze stanem faktycznym i prawnym.
10. Zabronionym jest:

10.1. zamieszczanie w CV informacji o charakterze matrymonialnym, zawierającym niecenzuralne i obraźliwe słownictwo, treści z zastosowaniem wyrażeń wulgarnych, treści pornograficzne, treści sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa;
10.2. umieszczanie zdjęć o charakterze pornograficznym oraz niezgodnym z charakterem Serwisu;
10.3. zamieszczanie treści mogących naruszać prawa i/lub dobra osobiste osób trzecich oraz zasady współżycia społecznego;
10.4. publikowanie CV w imieniu osób trzecich, bądź zawierających dane osób trzecich;
10.5. podejmowanie działań mogących wpływać negatywnie na prywatność innych Użytkowników, w tym w szczególności: zbieranie, przetwarzanie, handlowania, rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, chyba, że jest to dozwolone przez przepisy prawa;
10.6. kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści mających charakter utworu autorskiego (np. umieszczanych w portfolio) innych Użytkowników udostępnianych w Serwisie, na jakimkolwiek polu eksploatacji, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
10.7. podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić, destabilizować lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz czynić korzystanie z Serwisu uciążliwym dla Usługodawcy jak również innych Użytkowników;
10.8. wykorzystywanie Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób sprzecznym z prawem lub dobrym obyczajem, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub ich prawa oraz uzasadnione interesy Usługodawcy;
10.9. umieszczanie w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

10.9.1. oprogramowania objętego prawem innych osób – bez upoważnienia;
10.9.2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, uszkadzania, zmieniania, usuwania, utrudniania dostępu do danych teleinformatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania zautomatyzowanego gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
10.9.3. kodów dostępu, haseł komputerowych lub innych systemów włamujących się do informacji przechowywanych w systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych;

10.10. udostępnianie Konta i/lub dostępu do Konta osobom trzecim,
10.11. korzystanie z Kont osób trzecich.

11. W tworzonym przez siebie CV nie powinny znajdować się informacje dotyczące danych osobowych opisanych w art. 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie takich danych osobowych przez Użytkownika oznacza akceptację ich przetwarzania zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. 8 powołanej ustawy.
12. W przypadku gdy Użytkownicy Serwisu zauważą niezgodne z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu działania innych Użytkowników zobowiązani są powiadomić Administratora Serwisu o tym fakcie za pomocą opcji ZGŁOŚ NARUSZENIE lub zakładki NAPISZ KOMENTARZ. Usługodawca po otrzymaniu takiego powiadomienia zobowiązuje się do podjęcia działań zgodnie z postanowieniami Regulaminu i w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

§ 7. Zawarcie i rozwiązanie umowy z Usługodawcą

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług z Serwisem następuje w chwili:

1.1. zarejestrowania się w Serwisie, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu;
1.2. utworzeniu CV, bez rejestracji, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu;
1.3. zalogowaniu się do Serwisu poprzez konto społecznościowe Facebook, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu;
1.4. zalogowaniu się do Serwisu poprzez konto G+, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu.

2. Zawierając umowę o świadczenia Usług z Serwisem Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych. Przy czym Użytkownik dokłada wszelkich starań by dane te były zgodne z prawdą i aktualne.
3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane przez siebie konto e-mail informacji dotyczących zmian funkcjonalności w Serwisie, przewidywanych przerwach technicznych, zmian w Regulaminie.
4. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
5. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą odpowiednich formularzy i opcji strony Serwisu.
6. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta, lub poinformowania o cofnięciu zgody Usługodawcę.
7. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez usunięcie swojego Konta w dowolnym momencie.
9. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:

9.1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;
9.2. powzięcia przez Usługodawcę informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
9.3. umieszczania w Serwisie i Koncie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
9.4. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 8. Prawa autorskie i prawo do wizerunku

1. W razie, gdyby treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie stanowiły utwór, bądź artystyczne wykonanie w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r., nr 24, poz. 83). Użytkownik na mocy Regulaminu udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej do korzystania z tych utworów i artystycznych wykonań na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie, nadawanie, reemitowanie, udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez odbiorcę, użyczenia lub najem, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, wprowadzanie do obrotu, wyświetlanie, wystawianie, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i do baz danych.
2. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z utrwalonego na zdjęciu wizerunku Użytkownika w zakresie opisanym w ust. 1.
3. Użytkownik może zamieszczać tylko swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zabrania się umieszczania zdjęć osób trzecich, kilku osób na jednym zdjęciu oraz wszelkich tworów graficznych. Możliwe jest drobne retuszowanie zdjęcia w obrębie polepszenia jego jakości czyli kontrast, jasność, nie zezwala się ogólnie na zmianę oryginalnej kompozycji zdjęcia.
4. Użytkownik poprzez zamieszanie swoich danych osobowych, wizerunku, materiałów, dokumentów, wypowiedzi, utworów muzycznych i wszelkie innej działalności, którą zamieszcza w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników Serwisu w celach rekrutacyjnych oraz w zakresie ich osobistego użytku, jak również na potrzeby Serwisu m. in. takie jak akcje promocyjne, analiza statystyczna, przedstawiona jako fragment większej całości. Wykorzystywanie wspomnianych danych, wizerunku i materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą osoby uprawnionej lub na podstawie przepisów prawa i Regulaminu. Z tytułu naruszenia praw autorskich Użytkownika przez osoby trzecie, Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§ 9. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1.1. treść informacji publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności informacji wprowadzających w błąd, czy naruszających ogólnie obowiązujące przepisy prawa, a także prawa (w tym prawa własności intelektualnej) i dobra osobiste osób trzecich;
1.2. nieuprawniony dostęp do Konta Użytkownika przez osoby trzecie;
1.3. działanie siły wyższej, destabilizującej systemy teleinformatyczne lub urządzenia niezależnej od Usługodawcy;
1.4. wady fizyczne, mechaniczne i prawne oraz za należytą jakość bezpłatnych Usług oferowanych przez Serwis, na przykład z powodu dysfunkcji systemów teleinformatycznych lub urządzeń z których korzysta Serwis, a od Usługodawcy niezależnych;
1.5. składane przez Użytkownika w treści CV oświadczenia;
1.6. brak zainteresowania ogłoszeniem Użytkownika;
1.7. przydatność ogłoszenia dla celów określonych przez osoby trzecie poszukujące pracownika w Serwisie;
1.8. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

2. Usługodawcy przysługuje prawo zablokowania Konta lub CV w razie powzięcia podejrzenia, że korzystanie z Konta lub publikacja CV mogą skutkować zagrożeniem dla bezpieczeństwa innych Użytkowników, Usługodawcy, Serwisu i/lub osób trzecich. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje względem Usługodawcy żadne roszczenie.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i akceptuje Politykę Ochrony Prywatności znajdującą się pod adresem: https://mnieszukasz.pl/polityka-ochrony-prywatnosci.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Ustawy z dnia 18. lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.
3. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych.
4. Adres siedziby Serwisu Mnieszukasz.pl mieści się przy ul. Gitarowej 10/1 51-531 we Wrocławiu.
5. Usługodawca zapewnia pełną poufność i bezpieczeństwo przekazanych danych oraz nieprzekazywanie ich podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości) oraz gdy przekazanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, zwłaszcza podmiotom świadczącym usługi hostingowe. W takich wypadkach Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z ujawnienia danych osobowych zgodnie ze zdaniem poprzednim. Ponadto, Usługodawca podejmuje środki celem zabezpieczenia danych przed nieuprawnioną modyfikacją, ujawnieniem, utratą albo zniszczeniem, stosując w tym celu odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
6. Wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej mnieszukasz.pl jest związane z przesłaniem danych znajdujących się w jego treści do Usługodawcy. Dane te będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu podjęcia działań związanych ze świadczeniem przez niego Usług. Przesłanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem podjęcia kontaktu i świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
7. Użytkownicy mają prawo wglądu, poprawiania, modyfikacji lub żądania usunięcia danych osobowych z bazy danych osobowych, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail: kontakt@mnieszukasz.pl.
8. Udostępnienie danych osobowych oraz akceptacja Polityki Prywatności są dobrowolne, jednakże ich podanie i akceptacja warunkuje wykonanie Umowy i realizację Usług na rzecz Użytkownika. Nieudostępnienie albo usunięcie przez Użytkownika danych osobowych, niezaakceptowanie Polityki Prywatności lub postanowień Regulaminu powoduje powstanie po stronie Usługodawcy prawa do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownicy mają prawo do składania reklamacji w sprawach niewykonania, bądź nienależytego wykonania Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

3.1 oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, e-mail kontaktowy podany w czasie rejestracji);
3.2. przedmiot reklamacji;
3.3. okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Wymogi podane powyżej stanowią jedynie zalecenie mające na celu szybszy i bardziej efektywny tryb rozpatrywania reklamacji. Brak któregoś z elementów wskazanych powyżej nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji, poza sytuacją, że nie ma możliwości ustalenia adresata korespondencji.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które:

5.1. dotyczą kwestii opisanych w panelu Pomocy,
5.2. zawierać będą treści wulgarne bądź obraźliwe wobec Usługodawcy.

6. Reklamacje z dopiskiem w tytule „Reklamacja” można składać:

6.1. na adres siedziby Serwisu mieszczącym się przy ul. Gitarowej 10/1, kod: 51 – 531 we Wrocławiu;
6.2. na stronie Serwisu w zakładce Kontakt;
6.3. na adres poczty elektronicznej: reklamacja@mnieszukasz.pl.

7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od jej otrzymania od Użytkownika Serwisu. Jeśli w tym terminie Usługodawca nie będzie mógł rozpatrzyć reklamacji, Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony oraz zostanie mu przedstawiona kolejna data rozpatrzenia reklamacji, przy czym nie później niż do kolejnych 14 (czternastu) dni roboczych.
8. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w reklamacji, bądź inną formą kontaktu taką, jaką wskazał Użytkownik Serwisu.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu poprawienia funkcjonalności działania Serwisu, bądź usunięcia usterki zgodnie ze zgłaszanym przez Użytkownika problemem.
10. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu, kolejnemu rozpatrzeniu. W związku z czym każda taka sama reklamacja od jednego Użytkownika zostanie odrzucona.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu pod adresem: https://mnieszukasz.pl/regulamin/.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w szczególności, w razie, gdy:

2.1. nastąpi zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy;
2.2. nastąpi zmiana profilu działalności Usługodawcy;
2.3. zmienią się przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
2.4. będzie to wynikiem realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

3. O wprowadzanych zmianach Użytkownik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail, na 14 (czternaście) dni roboczych przed wejściem zmian w życie.
4. Informacja, o której mowa w ust. 3 zostanie przesłana do Użytkownika w formie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe podanie adresu poczty elektronicznej do kontaktu. Jeśli adres poczty elektronicznej będzie nieprawidłowy, Użytkownik może nie zostać poinformowany o wprowadzanych zmianach i nie może z tego tytułu rościć sobie żadnych praw.
5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej, informacji dotyczących zmian funkcjonalności w Serwisie, przewidywanych przerwach technicznych na adresy poczty elektronicznej, o których mowa w ust. 3.
6. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta.
7. Prawem właściwym dla umowy o świadczeniu Usług jest prawo polskie.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia IX Wydział Cywilny.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2017r.

utwórz CV